Mga Online Slot
Online na Roulette
Online Blackjack

Seguridad at Pagkapribado

Kami ay tapat sa pagprotekta at paggalang sa iyong pagkapribado, at sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas sa pagprotekta ng datos at pagkapribado. Kung hindi mo nauunawaan kung paano namin pinanghahawakan o ginagamit ang personal na impormasyong ibinibigay mo sa amin, hinihikayat kang ipadala sa amin nang direkta ang anumang mga katanungang mayroon ka.

Nakolektang Impormasyon

Maaaring irekord o subaybayan ang mga tawag sa telepono para sa mga layunin ng pagsasanay at/o panseguridad. Sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyong ito, pinahihintulutan mo ang pagrerekord o pagsubaybay dito, kung gayon maaaring kolektahin at irekord ng Casino ang lahat ng komunikasyon sa Internet, detalye ng mga transaksyong isasagawa mo sa buong site, at mga detalye ng iyong mga pagbisita sa site.

Pagproseso ng Mga Personal na Detalye

Ang anumang personal na datos na natanggap na may kaugnayan sa isang Manlalaro at/o nagpatala ay:

 • ipinoproseso nang alinsunod sa mga karapatan ng Manlalarong sangkot
 • kinukuha lamang para sa isang partikular na layunin na naaayon sa batas
 • itinatabi sa paraang ligtas
 • ginagamit para sa mga layuning pagtataguyod sa merkado batay sa prinsipsyo ng pagtanggi.

Pagtatabi at paggamit ng Personal na Datos

Sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro at kapag ginamit mo na ang iyong Casino account sa kalaunan, kokolektahin ang ilang partikular na Personal na Datos ("Personal na Datos") kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pangalan at apelyido, petsa ng kapanganakan, impormasyon ng credit card, address ng tirahan o iba pang pisikal na address, email address, numero ng telepono o iba pang impormasyon sa pagkontak. Kokolektahin at itatabi ang lahat ng iyong Datos sa isang ligtas at protektadong kapaligiran at wasto sa paraang ito ay ibinigay. May karapatan ka sa ilalim ng batas na magkaroon ng kopya ng nirekord na Personal na Datos at ipatama ang anumang Personal na Datos. Maaari mong palitan ang iyong mga personal na detalye anumang oras sa pamamagitan ng pagpapadala sa amin ng email.

Magaganap lamang ang Pagsisiwalat ng iyong Personal na Datos nang alinsunod sa mga naaangkop na batas. Ang naturang pagsisiwalat ay pangunahing magiging para sa iba pang mga kompanya ng Cityviews Group, mga kasosyo sa negosyo at kaanib sa pagtataguyod sa merkado, mga tagapagbigay-serbisyo, kasangguni o tagatustos na sangkot sa pagsasagawa ng mga gawaing pampinansya o iba pang pagpoproseso sa aming ngalan.

Dahil sa kalikasan ng internet, ang paggamit dito upang mangolekta at maglipat ng Personal na Datos ay maaaring mangailangan ng pagdadala ng iyong Personal na Datos sa labas ng hurisdiksyon ng iyong pagpaparehistro. Sa pamamagitan ng paggamit ng site na ito, kinikilala mo at sumasang-ayon ka sa aming paggamit ng iyong Personal na Datos sa paraang ito. Hindi namin kinokolekta ang iyong Personal na Datos kapag ginagamit mo ang aming Site nang lingid sa iyong kaalaman, o hindi rin namin pinauupahan, ibinebenta o ipinagpapalit ang iyong Personal na Datos sa anumang ikatlong partido.

Maaaring isiwalat ang iyong Personal na Datos sa alinman sa mga sumusunod na tao o entidad: (i) anumang mga kompanya sa loob ng aming grupo at kanilang mga empleyado na mayroong pangangailangang malaman ang naturang impormasyon; (ii) aming mga kasosyo at kaanib sa negosyo (kapag pinagsama-sama: “Mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado”) para sa iba’t ibang layunin ng pagtataguyod sa merkado (tingnan sa ibaba sa ilalim ng “Pangangasiwa ng Relasyon sa Manlalaro (CRM) at Mga Materyales sa Pagtataguyod sa Merkado”) (iii) sinumang taga-audit, kontratista o iba pang tagapayong nag-o-audit ng alinman sa aming mga kompanya; (iv) anuman o sinumang tagaproseso ng pagbabayad na tumutulong sa amin sa pagtanggap at pagsasagawa ng mga kabayaran papunta at mula sa iyo; at (v) ang awtoridad na nagbibigay ng lisensya sa amin.

Ang anumang pagpoprosesong isasagawa ng alinman sa mga nabanggit na tao o entidad ay, kung hihingin ng batas, pamamahalaan ng kasunduang pumuprotekta sa iyong Personal na Datos. Kapag ibinenta namin ang lahat o bahagi ng aming negosyo, ibinenta o inilipat ang ilan o lahat ng ari-arian, kapag kami ay nasangkot sa isang pag-aanib, pagtatamo o paglilipat ng negosyo, o sa kaganapan ng pagkabangkarote, maaari naming isiwalat at ilipat ang iyong personal na nagpapakilalang impormasyon sa isang bumibili, partidong nagtatamo o iba pang ikatlong partidong sangkot sa transaksyon.

Sa naturang kaganapan, aabisuhan ka sa pamamagitan ng email o abisong nakapaskil sa aming website na nagpapaliwanag tungkol sa iyong mga pagpipilian kaugnay ng iyong personal na impormasyon, at pagkakakilanlan ng panibagong tagaproseso ng datos na may pananagutan sa pag-aasikaso sa iyong personal na impormasyon.

Maaari kang ‘tumangging’ makatanggap ng anumang komunikasyong pangpromosyon sa pamamagitan ng pagpiling tumanggi kung saan ang naturang opsyon ay available sa Site o sa isang email na matatanggap mo mula sa amin, o anumang oras sa pamamagitan ng direktang pagkontak sa amin.

Pagpigil sa Panloloko

Upang protektahan kami at sinumang iba pang mga user ng Site laban sa panloloko kabilang ang paggamit ng mga ninakaw na credit card, o anumang iba pang mapanlinlang o kriminal na aktibidad (kabilang ang anumang chargeback o iba pang pagsasauli ng kabayaran) maaari naming ihambing ang iyong mga detalye sa, at maaari kaming magbahagi ng Personal na Datos sa, iba pang online na site ng paglalaro, bangko, kompanya ng credit card at iba pang mga ahensya sa pagpigil sa panloloko. Bilang dagdag, inoobliga ng batas sa paglilinis ng pera ang lahat ng pinansyal na insitusyon na kolektahin at irekord ang Personal na Datos upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng isang kostumer at i-ulat ang anumang mga transaksyong nakakapanghinala.

Pangangasiwa ng Relasyon sa Manlalaro (CRM) at Mga Materyales sa Pagtataguyod sa Merkado

Inilalaan ng Casino ang karapatang magproseso ng personal na datos para sa mga layunin ng CRM.
Ang aming site ay maaaring, sa pana-panahon, maglakip ng mga link papunta at mula sa mga website ng aming mga kasosyong network, tagapatalastas at kaanib. Kung susundan mo ang isang link patungo sa alinman sa mga website na ito, pakitandaan na ang mga website na ito ay mayroong kanilang mga sariling patakaran sa pagkapribado at hindi kami umaako ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga patakarang ito. Mangyaring suriin ang mga patakarang ito bago Ka magsumite ng anumang personal na datos sa mga website na ito.

Nagbabahagi at nagsisiwalat din kami ng Personal na Datos, tulad ng iyong pangalan, email address, numero ng telepono, atbp. sa aming mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado para sa layunin ng pagbibigay sa Iyo ng iba’t ibang alok sa merkado na pinaniniwalaan namin o ng aming Mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado na may kaugnayan sa Iyo. Maaaring gamitin ng aming mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado ang Personal na Datos na ito para sa iba’t ibang teknik sa pagtataguyod sa merkado, tulad ng mga layunin ng pagtataguyod sa pamamagitan ng direktang pag-i-email, SMS at tawag sa telepono.

Bilang paggalang sa iyong karapatan sa pagkapribado, bibigyan Ka namin ng mga nasabing materyales sa pagtataguyod sa merkado nang may paraang tumangging makatanggap ng dagdag pang alok sa merkado mula sa amin. Maaari Mong hilingin, anumang oras, na mag-unsubscribe at itigil ang pagtanggap ng mga alok sa merkado sa pamamagitan ng direktang pagkontak sa amin.

Kapag nag-unsubscribe ka, tatanggalin namin ang iyong email address mula sa aming mga listahan ng pamamahagi ng mga pagtataguyod at sa anumang listahan sa hinaharap na maaari naming ibahagi sa aming mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado. Gayunpaman, maaaring kailanganin mong hiwalay na mag-unsubscribe mula sa mga alok sa merkadong ipinapadala ng aming mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado. Pakitandaan na kahit na mag-unsubscribe ka sa aming listahan ng pinapadalhan ng pagtataguyod, maaaring ka pa rin naming patuloy na padalhan ng mga update at notipikasyong may kaugnayan sa serbisyo.

Kinikilala mo at sumasang-ayon ka, sa pamamagitan nito, na sa pamamagitan ng pag-download, pag-install o pag-akses sa aming Mga Serbisyo, maaari naming ibahagi ang iyong Personal na Datos sa aming mga pinagkakatiwalaang kasosyo at Mga Kaanib sa Pagtataguyod sa Merkado para sa layunin ng direktang pagtataguyod sa merkado.

Kaligtasan ng Pagpoproseso

Napakahalaga para sa amin ng iyong kaligtasan bilang kostumer. Ginagamit ang mga online na hakbang sa seguridad tulad ng mga password at numero ng account kapag isinasagawa ang lahat ng transaksyon upang tiyakin na walang makakaakses ng iyong mga pinansyal o personal na detalye. Kapag nagbukas ka ng account sa Casino, ang iyong mga detalye ay buong nakasusi gamit ang pinakamahigpit na 128-bit SSL encryption para sa iyong kabuuang seguridad. Kapag inilipat ang Personal na Datos sa pamamagitan ng Internet, gumagamit kami at ang aming kasosyo sa e-commerce ng 128-Bit Secure Socket Layer Encryption Technology upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng Personal na Datos. Ang lahat ng komersyal na transaksyon sa Online Casino ay pinangangasiwaan ng Datacash Ltd, ang pangunahing e-cash merchant ng internet. Binibigyan nila ang aming mga Kostumer ng ligtas at seguradong e-cash at gumaganap sila ng aktibdong papel sa pagpigil at pagtutukoy ng panloloko. Layunin nilang tiyakin ang integridad ng mga account ng kliyente at pangalagaan ang mga pagbabayad na ginagawa para sa iyo. Isang tagapagbantay laban sa panganib, ang nangungunang software sa pangangasiwa ng panloloko na pumoprotekta sa mga kostumer ng Online Casino laban sa online na panloloko ay ipinapatupad upang bigyan ka ng tuluy-tuloy na proteksyon.

Internasyonal na Paglilipat

Dahil nagpapatakbo kami ng negosyo sa antas ng buong daigdig, maaaring kailanganing ilipat ang iyong Personal na Datos sa iba pang mga kompanya sa loob ng aming grupo o sa mga partido kung kanino kami nakikipagkontrata para sa mga partikular na serbisyo upang tulungan kaming maghatid ng aming mga serbisyo sa iyo. Ang mga partidong ito ay maaaring matagpuan sa mga bansang nasa labas ng hurisdiksyon ng iyong pagpaparehistro. Ang mga batas sa proteksyon ng datos at iba pang batas ng mga bansang ito ay maaaring hindi ‘sing-komprehensibo ng mga nasa European Union. Kung pipiliin mong magbigay sa amin ng Personal na Datos, malinaw mo kaming pinahihintulutang maglipat ng impormasyon sa, at magtabi noon sa, mga server na matatagpuan sa labas ng European Union – sa mga pagkakataong ito, ililipat at itatabi namin ang iyong impormasyon sa isang ligtas, kompidensyal at seguradong kapaligiran.

Ang Iyong Pagsang-ayon

Sa pamamagitan ng pag-click sa "Sumasang-ayon ako " sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro o sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Site kasunod ng pagpapaskil ng Patakaran sa Pagkapribado na ito (gaya ng naaangkop), sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Ito ang aming buo at natatanging Patakaran sa Pagkapribado at pinapalitan nito ang anumang naunang bersyon. Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay dapat basahin kasabay ng aming Mga Tuntunin at Kondisyon. Maaari kaming pana-panahong magsagawa ng mga pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado na ito at aabisuhan ka namin tungkol sa mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagpapaskil ng mga binagong tuntunin sa aming online site.

Pagwawasto ng Maling Impormasyon ng Account

Mayroon kang karapatang humingi ng akses sa Iyong sariling personal na datos at/o karapatang iwasto at/o burahin ang mali at/o hindi naaangkop na datos.

Cookies / ActiveX

Gumagana ang aming website sa pamamagitan ng paggamit ng cookies at Active X components para sa (ngunit hindi limitado sa) mga sumusunod na layunin:

 • Upang tukuyin ang mas gustong wika ng Manlalaro kaya awtomatiko iyong pinipili kapag bumabalik ang Manlalaro sa Casino
 • Upang magtabi ng impormasyon tungkol sa mga kagustuhan ng Manlalaro at upang pahintulutan kaming ipasadya ang aming site ayon sa mga indibidwal na interes ng Manlalaro
 • Para sa pagsusuri ng Website traffic sa gayon ay pahintulutan kaming magsagawa ng mga naaangkop na pagpapahusay
 • Pagpapatakbo ng mga laro (tulad ng flash casino)
 • Upang maghatid ng mga patalastas na pinaniniwalaan ng Casino na magiging kapakipakinabang sa Iyo.

Mangyaring malaman mo na hindi magiging posibleng gamitin ang Website o Mga Serbisyo nang hindi tinatanggap ang mga bahaging ito. Kung kinakailangan ng karagdagang impormasyon, paki-email kami nang direkta.

Ligal na Pagtatatuwa

Mangyaring bisitahin din ang aming mga patakaran, tuntunin at kondisyon na tumatalakay sa paggamit at mga limitasyon ng pananagutan kaugnay ng paggamit ng web site at software ng Online Casino.

Iba pang mga naka-link na website

Kung saan mayroong link mula sa website na ito patungo sa isa pang may kaugnayang site, hindi na mag-a-aplay ang patakaran sa pagkapribadong ito sa oras na umalis ka sa site na ito.

Karapatang gamitin ang Software

Pinahihintulutan kang i-install at gamitin ang Software at lahat ng nilalaman na makukuha sa Software nang may kaugnayan sa paggamit ng mga website alinsunod sa mga Tuntunin at Kondisyon na ito. Pahihintulutan ka ng Software na gamitin ang aming mga serbisyong pagsusugal na available sa pamamagitan ng mga website (ang 'Mga Serbisyo'). Maaari mong i-install ang Software sa isang hard disk o iba pang storage device at maaari kang gumawa ng mga backup na kopya ng Software, sa kalagayang ang mga naturang backup na kopya ay gagamitin mo lamang nang may kaugnayan sa Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang computer kung saan ikaw ang pangunahing user. Ang code, istruktura at organisasyon ng Software ay protektado ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari. Hindi mo maaaring:

 • kopyahin, ipamahagi, ipaskil, i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble, baguhin, isalin o gumawa ng anumang pagtatangkang i-akses ang source code upang lumikha ng mga panibagong bersyon mula sa source code, o sa ibang paraan
 • ibenta, itakda, i-sublicense, ilipat, ipamahagi o ipaupa ang Software
 • gawing available ang Software sa anumang ikatlong partido sa pamamagitan ng isang network ng computer o sa iba pang paraan
 • iluwas ang Software sa anumang bansa (sa paraang pisikal man o elektroniko)
 • gamitin ang Software sa paraang ipinagbabawal ng mga naaangkop na batas o regulasyon.

Ikaw ang natatanging mananagot para sa anumang pagkasira, mga gastos o halagang magmumula sa o may kaugnayan sa pagsasagawa ng anumang Hindi-Pinahihintulutang Paggamit.

x
x